Ary Schefferstraat 227

2597 VT Den Haag

06 - 28917733 / 070 - 3246064

www.klusbedrijfvanhelden.nl

contact@klusbedrijfvanhelden.nl

KVK 53383559

IBAN NL78RABO 01609.93.431

BTW-nummer 136637395B01

                         
Algemene voorwaarden Klusbedrijf van Helden Den Haag.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgevoerde werkzaamheden van Klusbedrijf van Helden. Deze voorwaarden worden bij offertes in PDF-formaat meegezonden en op aanvraag schriftelijk ter hand gesteld.

Betalingscondities

Bij oplevering ontvangt de klant een factuur. Bij klussen langer dan een week wordt wekelijks aan het einde van de werkweek gefactureerd. De betaaltermijn hiervan is per omgaande, in verband met verwerking door de bank hanteren wij echter een periode van maximaal 5 dagen.

Zakelijke klanten, VVE’s en andere instellingen kunnen uitsluitend per factuur betalen.

Alle door ons geleverde materialen blijven eigendom van Klusbedrijf van Helden totdat de laatste betaling is voldaan.

Wanneer niet tijdig aan de bovengenoemde betalingscondities wordt voldaan zal Klusbedrijf van Helden een herinnering sturen.

De betalingstermijn van een herinnering is 5 dagen. Wordt ook deze niet betaald, dan sturen wij een laatste aanmaning. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht, deze bedragen € 60,–. Tevens zal vanaf de datum van verzenden van de aanmaning de wettelijke rente van 4% in rekening worden gebracht. De aanmaning dient binnen 15 werkdagen na dagtekening te worden voldaan. Indien hieraan geen gehoor wordt gegeven dan wordt door Klusbedrijf van Helden een incassoprocedure opgestart. Alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Indien een aanmaning is verzonden zullen aanvullende werkzaamheden of nieuwe opdrachten pas worden uitgevoerd als voorgaande facturen volledig zijn voldaan. Bij een eventuele overdracht aan een incassobureau zullen wij lopende opdrachten annuleren. Ook in andere gevallen waarin het vermoeden bestaat dat facturen niet of te laat worden voldaan, behouden wij ons het recht voor de werkzaamheden op te schorten tot betaling is verkregen.

Bij klussen waarvoor materiaal moet worden besteld zal vrijwel altijd een aanbetaling worden gevraagd.

Bij het annuleren van klussen waarvoor door ons materiaal is gekocht of besteld, zullen kosten in rekening worden gebracht.

Voor klussen korter dan 2 uur berekenen wij voorrijkosten. Deze bedragen € 15,– in Den Haag, € 20,– in Wassenaar, Leidschendam, Voorburg en Rijswijk. Daarbuiten zijn de eventuele voorrijkosten afhankelijk van de afstand.

Geschillen

Indien er sprake is van een geschil met betrekking tot de geleverde kwaliteit dan zullen wij kosteloos herstelwerkzaamheden uitvoeren. Voorwaarde is dat wij hiertoe in de gelegenheid worden gesteld. In overleg

Achteraf kan worden overeengekomen dat de klant een vergoeding krijgt indien de ontevredenheid over geleverde diensten niet kan worden opgelost. Bij het inschakelen van een derde partij voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden zal Klusbedrijf van Helden hiervoor een vergoeding aan klant betalen. Deze vergoeding zal nooit hoger zijn dan de kosten voor herstel in eigen uitvoering en zal redelijk moeten zijn in verhouding tot de aanneemsom.

Eventuele gevolgschade als gevolg van herstelwerkzaamheden door derden zal wel worden vergoed.

Garantie

Op onze diensten en leveringen geldt garantie. Deze garantie is doorgaans 12 maanden voor geleverde diensten zoals een verbouwing. Bij reparaties aan reeds bij de klant aanwezige materialen geldt een garantietermijn van 3 maanden.

Indien er sprake is van gebreken die bij oplevering niet zichtbaar waren dan geldt een garantietermijn van 5 jaar.

De garantietermijn op door ons geleverde materialen is 2 jaar.

Wij geven geen garantie op materialen die door klanten zelf zijn aangeschaft en door ons verwerkt, tevens kan er sprake zijn van beperkte aansprakelijkheid met betrekking tot het werk indien er sprake is van producten van mindere kwaliteit.

Indien er schade ontstaan aan producten van mindere kwaliteit die op uitdrukkelijk verzoek van de klant door ons zijn verwerkt, dan geldt hiervoor beperkte aansprakelijkheid. De klant zal bij dergelijke producten altijd vooraf worden gewaarschuwd voor de risico’s.

    Veiligheid

Klusbedrijf van Helden handhaaft de regels van het Arbo-besluit. Wij voeren onze werkzaamheden uit op basis van de Arboregeling.

Klusbedrijf van Helden zal geen werkzaamheden verrichten waaraan bijzonder gevaar verbonden is, tenzij de betreffende situatie is besproken en maatregelen zijn genomen om de veiligheid van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer te borgen. De benodigde veiligheidsmaatregelen zullen wij te allen tijde nemen, om zo veilig mogelijk de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Deze maatregelen zullen altijd worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Verzekering

Klusbedrijf van Helden is verzekerd bij Interpolis. Door ons veroorzaakte schade wordt hersteld of er wordt een vergoeding uitbetaald.

Als bij u schade is veroorzaakt en u heeft dat zonder te melden aan Klusbedrijf van Helden door derden laten repareren dan zullen de kosten die hiervoor door derden in rekening zijn gebracht niet worden vergoed.

Elke schade dient bij voorkeur bij oplevering te worden gemeld. Bij schade die achteraf wordt gemeld is het moeilijk om vast te stellen waardoor deze is ontstaan. Indien wij niet in de gelegenheid worden gesteld de schade te herstellen vervalt onze aansprakelijkheid.

Klusbedrijf van Helden is niet aansprakelijk in de volgende gevallen:

Bij boren in een muur of plafond, waarachter of waarin een niet-zichtbare en/of niet-detecteerbare leiding is weggewerkt en waar in dit geval doorheen wordt geboord.

Bij boren in een muur waarbij niet vooraf is te constateren dat het stucwerk kwalitatief slecht is en door het boren beschadigd raakt.

Bij schade die is ontstaan door een  producten of bij materiaal welke niet door ons zijn geleverd en waar aantoonbaar fabrieksfouten in aanwezig waren of bij materialen die voor oneigenlijke toepassingen worden gebruikt.

Bij klussen waarin de opdrachtgever, tegen het advies van Klusbedrijf van Helden in, vraagt werkzaamheden te verrichten waardoor schade ontstaat. Hiervan uitgesloten zijn werkzaamheden waardoor de veiligheid van opdrachtgever en/of opdrachtnemer gevaar loopt. Deze werkzaamheden zullen door ons altijd worden geweigerd.

Bij het niet kunnen en/of mogen werken volgens gestelde normen. Alle opdrachten welke niet volgens de geldende kwaliteits- en veiligheidsnormen uitgevoerd kunnen worden, worden geweigerd.

Indien de klant (bewust) informatie achterhoudt die noodzakelijk is voor het goed kunnen uitvoeren van werkzaamheden. Indien dit leidt tot meerwerk zullen deze kosten aan de klant worden berekend.

Offertes

De offertes van Klusbedrijf van Helden zijn standaard geldig tot 60 dagen na de dagtekening. Offertes zijn in principe kosteloos en vrijblijvend aan te vragen.

Offertes die worden gevraagd worden in verband met bij een verzekeraar te claimen schade zijn niet kosteloos. Hiervoor brengen wij altijd € 75,– in rekening. Indien u de schade door ons laat herstellen wordt dit bedrag in mindering gebracht op uw factuur.

Mocht het om een niet-vrijblijvende offerte gaan of om een offerte waarvoor Klusbedrijf van Helden kosten moet maken, dan zal hiervoor vooraf mondeling of schriftelijk toestemming worden gevraagd.

Klusbedrijf van Helden neemt uitsluitend opdrachten aan door middel van een getekende offerte.

Werkzaamheden die niet in de offerte zijn meegenomen en die op verzoek van de klant als extra werk uitgevoerd dienen te worden, zullen worden doorberekend op basis van nacalculatie of door het uitbrengen van een aanvullende offerte. Het uitvoeren van meerwerk kan inhouden dat de oorspronkelijke planning niet wordt gehaald of dat aanvullende werkzaamheden op een later tijdstip uitgevoerd moeten worden.

Aanschaf materiaal

Klein materiaal zoals schroeven, pluggen, kleine hoeveelheden lijm enz. worden door ons niet apart in rekening gebracht, met uitzondering van materiaal wat speciaal voor u wordt gekocht. Indien materiaal voor u moet worden besteld dan zullen wij vrijwel altijd een aanbetaling vragen. Zie hiervoor de informatie bij onze betalingsvoorwaarden. Wij zijn niet aansprakelijk voor defecten aan of niet goed functioneren van materialen welke door klant zelf bij derden zijn aangeschaft. Tevens kunnen extra arbeidskosten in rekening worden gebracht indien door de klant aangeleverde materialen niet voldoen aan opgegeven specificaties waardoor meerwerk ontstaat of indien Klusbedrijf van Helden niet vooraf op de hoogte wordt gesteld van specificaties van materialen.

Klusbedrijf van Helden is nooit aansprakelijk voor schade aan door de klant of door derden geleverd materiaal waarvan specificaties niet of onvoldoende bekend zijn.

Overmacht

Wij zijn gerechtigd ons op overmacht te beroepen in alle gevallen waarin de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden die redelijkerwijs buiten onze wil of controle liggen. Denk hierbij aan extreme weersomstandigheden, ziekte of een ruimte die, tegen gemaakte afspraken in, niet dusdanig toegankelijk is dat het werk goed en veilig kan worden uitgevoerd. In dat geval worden onze verplichtingen opgeschort.

Aanname van opdrachten

Klusbedrijf van Helden neemt uitsluitend per mail of schriftelijk opdrachten aan. Een ondertekende offerte wordt altijd gezien als een schriftelijke bevestiging. Een eventuele overeengekomen planning heeft geen fatale datum, indien door omstandigheden van de planning dient te worden afgeweken is er geen recht op schadevergoeding.

Toepasselijk recht

Op al onze overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn laatst gewijzigd 4 april 2017.

                                                                         


Kent u iemand die gaat verhuizen of van wie het huis nodig eens opgeknapt moet worden? Dan hebben wij het perfecte geschenk! Met onze klusbon kunt u een vooraf te bepalen bedrag weggeven.

Het minimaal te besteden bedrag is € 50,–. De bon is te bestellen per mail of telefonisch.

Voorwaarden klusbon:

Zowel arbeid als materiaal kunnen met de bon worden betaald.

Geen geld terug indien het bedrag niet volledig is besteed, het tegoed kan wel worden bewaard.

Bijbetaling is mogelijk.

Bon is 1 jaar geldig na datum van uitgifte.